Zásady ochrany osobních a dalších údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) společnosti Lukáš Pelikán, se sídlem Pavlovská 12, 62300 Brno, IČ: 63363933, DIČ: CZ7608053915 (dále jen jako „naše společnost“ nebo „my“), popisují způsob získávání, používání a další nakládání s osobními údaji získanými v souvislosti s objednáváním a používáním aplikace Babišovka (dále jen „Aplikace“) a navštěvováním webového rozhraní www.babisovka.cz (dále společně jen „webové rozhraní“).

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.

Vaše osobní údaje získáváme zejména při zřizování uživatelského účtu a využívání Aplikace. Dále při užívání Aplikace může docházet k získávání a ukládání dalších údajů uvedených níže.

V případě, že budete do Aplikace zadávat osobní údaje třetích osob (zejména uživatelů), seznamte je s těmito Zásadami a s právy, která pro ně ze zpracování osobních údajů naší společností vyplývají.

1. Osobní a další získávané údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, e-mailová adresa a adresa bydliště. Osobní údaje nám poskytujete zejména při zřizování uživatelského účtu a využívání Aplikace.

Dalšími získávanými údaji jsou údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s návštěvou webového rozhraní a využíváním Aplikace, jako je IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace.

Osobní a další údaje jsou dále označeny společně též jako „údaje“.

2. Užití údajů

Založením uživatelského účtu a využíváním Aplikace udělujete v souladu se ZOOÚ naší společnosti souhlas se zpracováním výše v článku 1 definovaných údajů.

Prostřednictvím výše v článku 1 definovaných údajů vám především umožňujeme objednání licence a užívání Aplikace.

Údaje dále využíváme v souvislosti s našimi službami pro komunikaci ohledně Aplikace a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů.

Vaše osobní údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze našich zákazníků a k nabízení obchodu a služeb, a to po dobu neurčitou. Objednáním licence k Aplikaci souhlasíte, ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu, který nám zašlete.

Osobní údaje třetích osob (zejména uživatelů) budou využívány výlučně pro účely fungování Aplikace.

3. Správa a zpracování osobních údajů

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a jsme vedeni v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

4. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci), přičemž tyto informace vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání, právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

Na základě vaší písemné žádosti odstraníme vaše osobní údaje z databáze.

Pokud se domníváte, že naše společnost provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého života, můžete:

  • požádat naši společnost o vysvětlení;
  • požádat, aby naše společnost odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Pokud budeme pro zpracování vašich údajů využívat externí zpracovatele, máte výše uvedená práva i ve vztahu ke zpracovateli.

5. Soubory cookies a služby třetích stran

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“), Facebook Analytics a případně i další služby poskytované společností Facebook, Inc. (dále jen „Facebook“) a i další analytické služby jiných firem. K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o vás společností Google, Facebook a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní.

Můžete ukládání souborů cookies ve svém zařízení nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při vlastním nastavení používání souborů cookies není vyloučeno, že Aplikaci nebude možné používat nebo bude její použití omezeno.

Jak služby třetích stran využívají získaná data?

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz. Pokud vás zajímá, jak je využívá Facebook, dozvíte se to zde.

6. Závěrečná ustanovení

Naše společnost má sídlo v České republice. V souladu s § 27 odst. 1 ZOOÚ mohou být údaje podle čl. 1 předávány do ostatních členských států Evropské unie.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1. 11. 2016